Nakonec v realu bude nekolik zmen no uvidime :-)
obklady - vanity
dlazba - clay