Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s účtovníctvom (IS Účtovné doklady)

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Spolu s GDPR nadobudol účinnosť aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Riadne spracovanie vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité. Preto kladieme dôraz na ich ochranu. V súlade s GDPR a Zákonom by sme vám radi poskytli podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely vaše osobné údaje spracovávame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte.

V nasledujúcich bodoch Vám poskytneme informácie o spracovaní vašich osobných údajov:

Informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s účtovníctvom

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Názov: 4networks SK&CZ, s.r.o.

so sídlom: Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava

IČO: 47696184

e-mail: privacy@modrastrecha.cz

tel. č.: 0940 414 008

Zodpovedná osoba:

Nebola ustanovená, nakoľko z GDPR nám táto povinnosť nevyplýva.

Účely a právne základy spracovania osobných údajov:

V súvislosti s vedením účtovníctva spracúvame vaše osobné údaje za účelom:
  • plnenia povinností vyplývajúcich z rôznych daňových predpisov a predpisov o vedení účtovníctva,
  • vykonávania zrážok z príjmov, plnenia iných daňových povinností,
  • poskytovania súčinnosti pri kontrole/výkone dozoru podľa osobitných predpisov,
  • bránenia zákonných práv v rámci sporov, súdnych, trestných, správnych a exekučných konaní.
Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov za účelmi podľa uvedeného sú osobitné predpisy (napr. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a pod.).

Kategórie dotknutých osôb:

Zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci dodávateľov/odberateľov, iné FO podľa osobitných predpisov.

Kategórie zhromažďovaných osobných údajov:

Bežné osobné údaje (§ 2 zákona, čl. 4 bod 1 Nariadenia).

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

V zmysle GDPR a Zákona je možné, aby prevádzkovateľ spracúvaním osobných údajov poveril aj ďalšiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Takéto subjekty pre nás spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy, a podľa našich pokynov. Tiež musia prijať opatrenia na to, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí.

Spolupracujeme s nasledovnými sprostredkovateľmi:

LORI, s. r. o., sídlo Mojš 242, 010 01 Mojš, IČO: 44428871,

VNEt, s. r. o., sídlo Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO: 35845007

Jaga GROUP, s.r.o., sídlo Imricha Karvaša 2 811 07 Bratislava, IČO: 35705779

Websupport, s. r. o., sídlo Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36421928

STORMWARE, s. r. o., so sídlom Matúšova 48, 811 04 Bratislava, IČO: 36244791.

Vaše osobné údaje môžu byť postúpené nasledujúcim kategóriám príjemcov:

  • subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov – napr. daňovým úradom, Úradu na ochranu osobných údajov SR,
  • tretím stranám, ktoré sú zapojené do prebiehajúcich alebo potenciálnych súdnych, trestných alebo správnych konaní, alebo takým tretím stranám, ktoré nám pomáhajú presadzovať alebo brániť zákonné práva. Informácie môžeme zdieľať napríklad s našimi právnymi alebo inými odbornými poradcami.

Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:

Prenos osobných údajov sa uskutočňuje do Slovenskej republiky.

Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané:

10 rokov

Práva dotknutej osoby:

Ak sa cítite dotknutý na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona.

a) právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

b) právo na opravu osobných údajov

Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.

c) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

d) právo na výmaz osobných údajov

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva.

e) právo na prenosnosť osobných údajov

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu (čo nie je tento prípad) a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

Práva podľa vyššie uvedeného (ak spĺňate podmienky) si môžete uplatniť:

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Odvolanie súhlasu:

V tomto prípade nespracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, ale na splnenie zákonnej povinnosti.

Ochrana osobných údajov:

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. V súlade s GDPR a Zákonom sme prijali mnohé technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje. Tieto opatrenia pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme.