Bydlení za miliony a jak nenaletět?!Přišimasy- Kbelka

28. říj 202023

Jste mladý pár, máte druhé miminko, plánujete odejít z pražského bytu a přejete si aby Vaše děti vyrůstaly v přírodě? Pak máte dvě volby. Buď postavit nový dům, u něhož máte vyšší pravděpodobnost, že Vám nespadne na hlavu, nebo koupit starý dům a opravit jej. U starého riskujete, že práci nikdy neodkončíte, jelikož nové technologie se starými ne vždy souzní a neustále budete něco opravovat. Navíc, pokud budete řeštit svépomocí, tak strháte manžela.
My jsme se rozhodli pro stavbu nového domu, kterou bychom financovali z prodeje pražského bytu. Při výběru pozemku jsme měli jasno, Praha- východ. Okouzlila nás krajina kopce Klepec. Na stránkách www.sreality.cz prodávala společnost Cencury Rubby 21, s.r.o. pozemky v Přišimasech, lokalita Kbelka 2000Kč za m2 o minimálních výměrách 700m2. 21. listopadu 2018 jsme podepsali rezervační smlouvu. Zde už budu konkrétní.
Při setkání s makléřem panem Michalem Bayerem, který zastupuje Cencury Rubby 21 s.r.o., jsme si byli 100% jisti, že co není uvedeno ve smlouvě tomu věřit nemůžeme a nyní narážím na možnosti výběru pozemků nebo oplocení pozemku. Veškeré tyto informace později makléř samozřejmě popřel. Jelikož jsme měli s manželem velmi nepříjemný pocit, kontaktovala jsem elektronickou poštou obec Přišimasy na ou@prisimasy.cz ještě před podpisem smlouvy (15.11.201😎 o vyjádření, zda jsou pozemky v pořádku a je možné mít zkolaudovanou stavbu do 10/2020. Obec mi neodepsala a nebrala telefon (uvedený na internetových stránkách www.přisimasy.cz, +420 321 672 890), makléř na nás tlačil s podpisem smlouvy. Velmi jsme se těšili na dům a hlavně zahradu, měli jsme vizi toho, že naše děti budou vyrůstat v přírodě. Podlehli jsme jeho nátlaku a podepsali dokonce o několik dní dříve, než jsme byli původně domluveni. Pana Bayera jsme viděli 2x a opravdu jsme se ho při každém setkání ptali, zda je s pozemkem vše v pořádku a je možné realizovat náš plán nejpozděi 10/2020. Odpověď byla vždy kladná. Makléř u podpisu přiznal, že sítě měly být v březnu 2019 hotové, došlo však o měsíc k prodloužení, jak uvádí smlouva a hotové budou až v dubnu 2019, což nebrání v realizaci výstavby. Rezervační smlouva byla podepsána, záloha 34 000,- byla zaslána realitnímu makléři panu Michalu Bayerovi na účet. Na informaci ohledně oplocení pozemku, které nám sdělil a nebyla uvedená ve smlouvě jsem se dotazovala již jen ze zvědavosti a po emailu, jelikož mi při poslední schůzce rozplakal syna. Prý se jedná o nehoráznost. Dále jsem již komunikaci s touto osobou nerozvíjela. Kupní smlouvu, Smlouvu o dílo a smlouvu o advokátní úschově jsme podepisovali u pana Mgr. Štěpána Chejna z advokátní kanceláře Plavec a Partners advokátní kancelář s.r.o.
Pozemky od obce skoupila společnost Impresa Prague spol. s.r.o. jejíž jednatelka paní Mgr. Petra Nováková (nikdy jsme ji neviděli) nám předložila prostřednictvím pana Chejna kupní smlouvu, která obsahovala mimo sankcí z naší strany částku za pozemek 1 370 940,- dále již uhrazenou provizi makléři 34 000,- a v poslední řadě částku za sítě 108 900 (polovina celkové částky za zasíťování pozemku), které mají být zhotoveny nakonec až v květnu 2019. Zasíťování pozemku, má dle slouvy realizovat společnost Dinoco s.r.o. jejímž jednatelem je pan Daniel Urban. Dalších 108 900,- za sítě jsme měli hradit po jejich dokončení. Při podpisu se nás pan Chejn ptal kdy plánujeme stavět a že něco podobného rozmýšlí i se svou rodinou, že termín pro realizaci naší výstavby by měl stačit a že to bude v pořádku. Až zpětně si uvědomuji, jak to vše do sebe zapadá. U pana Chejna jsme ten den 12.12.2018 podepsali mimo kupní a o Smlouvy o dílo i Smlouvu o advokátní úschově Plavec a Partners, advokátní kancelář s.r.o. Na 3 630,-.
Začali jsme řešit projekt. Zvolili jsme pro rychlost dřevostavbu. Jednalo se nám o to, abychom mohli bydlet po prodeji pražského bytu přes léto na chatě a mezitím 3-4 měsíce nám firma postaví dům. Na doporučení kolegyně z práce jsme zvolili firmu Move In Ready s.r.o. Firma již postavila několika kolegyním domy a termíny vždy dodržela. Uhradili jsme faktúru za studii 19 965 Kč splatnou 28.1.2019. Následně jsme uhradili částku 56 198,- za daň z nabytí z nemovitosti. A zažádali o vyjmutí z půdního fondu, zde jsme ještě nehradili poplatek za změnu záznamu z orné půdy na stavební pozemek. Uhradili jsme zálohu ČEZ ve výši 6 500,-. Jelikož sítě stále nebyly hotové, začali jsme pátrat co se děje. Obdrželi jsme email od sousedky a dále i dopis od Dinoca, že došlo ke zdržení kolaudace sítí o 4-5 měsíců, jelikož obec nedala souhlas s výstavbou, přestože podepsala plánovací smlouvu a obdržela částku přes více než 3 mio. Dopisy chodily každý měsíc jeden. Pan Urban v nich sděloval neochotu a průtahy ze strany obce a navrhoval možné řešení. Máme nadále pokračovat v žádostech o stavební povolení a dokončovat projekty. Řídili jsme se radou pana Urbana, on s námi komunikoval, obec po předchozích zkušenostech nikoliv. Uhradili jsme další fakturu za projekt splatnou 8.9.2019 ve výši 53 500,- v četně zjistění radonu. Až u finálního projektu, nás kontaktovala projektantka, že nemůže dokončit projekt z důvodu požádní ochrany. Začali jsme s manželem pátrat co se děje. Zjistili jsme, že nikdo nemůže mít kladné koordinační stanovisko z Městského úřadu v Ćeském Brodě, jelikož není možná požární ochrana z důvodu nedostatku vody- není možné zabudovat hydranty. Na základě toho nám byla žádost o stavební povolení zamítnuta v prosinci 2019. Potřebovali jsme žádost podat do konce roku 2019, jelikož nový zákon o ekologii, který je platný od 1/2020, zdraží náš dům přibližně o 200 000,- díky elektrickému čerpadlu.
Plánovací smlouva ohledně výstavby lokality Kbelka byla podepsána s Impresou dne 11.6.2018. Impresa rozdělila pozemky od 700 m2. Celkem se jednalo o prodej 42 pozemků v lokalitě Kbelka. 8 z nich skoupila společnost pana Daniela Římala Green way development s.r.o. Na těchto pozemcích mají vzniknout dvojdomy o 3 bytových jednotkách. Celkem jich má být 11. Zbylé pozemky mají zakoupené mladé rodiny, které jsou zatím buď bezdětné a čekají na realizaci bydlení nebo mají malé děti nyní už do 5 let.
Obec Přišimasy dostala od Stavokompletu, který vyhrál výběrové řízení na správce vody dopis dne 9.6.2018, ve kterém sděluje, že je zásoba vody vyčerpaná a doporučuje nepřipojovat nové domy. Snažila se tedy situaci s nedostatkem vody vyřešit novým vrtem. K překvapení všech nový vrt zavodnil obec natolik, že již není v deficitu, ale připojovat nové domy si nemůže prý dovolit. V obci jsou nyní 3 vrty. Jeden funkční nový, jeden zborcený a jeden zanesený. Přišimasy zavodňují nejen sebe, ale i Hradešín, který má značně vyšší spotřebu, než by měl mít. Navíc se k obci dostaly projekty o více bytových jednotkách. Paní starostka Bc. Šárka Rumanová sdělila, že se obává toho, že voda v dané lokalitě nebude dostačující pro dvojdomy o třech bytových jednotkách a že nejsou připraveni na takové zalidnění ani co se týká občanské vybavenosti.
Jelikož nás dopisy od společnosti Dinoco příliš neuspokojovaly, svolali jsme schůzku s Developerem osobně. Zúčastnila se jich valná většina vlastníků pozemku včetně advokáta pana Chejna a pana Urbana. První schůzka proběhla 7.9.2019. Tato schůzka přinesla ujištění, že pokud nový obecní vrt nedopadne dobře, bude Dinoco realizovat svůj vrt přímo v lokalitě Kelka, že je pan Urban vlastník pozemku jako my všichni a pokud to nepůjde po dobrém, půjde Impresa s obcí do sporu soudní cestou. Dinoco sdělilo, něco podobného. Rozhodně se nechystá vrace platby, jedině soudní cestou, chybu dle něj udělala obec. Máme stále podávat žádosti o stavební povolení (později, jak jsem již uvedla, nám bylo stavební povolení zamítnuto). Obec plánovala nový vrt dle záznamů na svých internetových stránkách od 9/2018, ale realizace a oficiálně a správné výsledky byly provedeny až 12/2019. Dinoco mělo sice povolení na svůj vrt už od července 2019, ale čekalo na výsledky obecního vrtu. Trpělivost mu došla až listopadu 2019. Výsledky vody nebyly pro nás příznivé.
Druhá schůzka byla na Obecním úřadě v Přišimasech s paní starostkou dne 30.9.2019, s vlastníky pozemku. Na obecním úřadě nebyl řešen jen nedostatek vody, ale okrajově se otevřelo téma stavební uzávěry. Později jsme pochopili, že stavební uzávěra vede ke změně územního plánu. Takže stavební pozemek bude po platnosti změny územního plánu ten, který nebude mít 700m2, ale 1000m2, čímž se obec snaží zabránit výstavbě dvojdomů o třech bytových jednotkách. Obec může udělit výjimku ze stavební uzávěry vlastníkům, jejiž domy budou splňovat její očekávání, ale výjimka pokud bude schválena zastupiteli obce bude platná až po nabytí právní moci. Nyní by měla být platná stavební uzávěra od 3.2.2020.
Třetí schůzka proběhla dne 10.12.2019 opět s panem Urbanem, vlastníky a panem Chejnem. Již nám byly známy nepříznivé výsledky co se týká vody, stavební uzávěra a zamítnutí našich stavebních povolení. Tahle schůzka přinesla informaci, jak se bránit stavební uzávěře. Což je prý- neustále ji připomínkovat, aby nevzešla v platnost. Tudíž ani výjimky, které by obec poskytla nebudou platné. Dle sdělení pana Chejna nám je obec může slíbit, ale nedá se jí věřit. Společnost Impresa, kterou zastupuje pan Chejn se staví k tomu, že prodala nám vlastníkům pozemky bez vody odmítavě, nic o tom netušila a proto nebude tak lehké odstoupit od smlouvy i kdyby sebevíc chtěla. Plánuje se bránit soudně s obcí a jelikož by nešla s námi vlastníky do soudního sporu, soud by nebral váhu na spor, který povede ona s obcí. Tudíž pokud chceme odstoupit od smlouvy, máme si zajistit právníka a řešit tuto možnost soudní cestou také. Dinoco se snaží vyřešit nedostatek vody vodu dalším vrtem v Kbelce, popřípadě zvažuje napojení vody na Úvaly (cca 4-5let). Na srealitách byl dlouho zveřejněný prodávaný pozemek pana Urbana, který byl inzerovaný jako stavební s vyhotovením sítí 11/2019. Po této schůzce byl inzerát stažen. Obec nově zavedla poplatek za zhodnocení stavebního pozemku od roku 2020. Pro nás to znamená další náklady po zkolaudování stavby okolo 30 000,-.
Nyní je před námi čtvrtá schůzka, která má proběhnout na obecním úřadě v Přišimasech s paní starostkou.
Snažili jsme se několikrát se sousedy kontaktovat pana Římala, ale zjistili jsme, že má správně uložené peníze do nemovitostí a tím, že nespěchá na stavbu jako my, řešit vodu nebo stavební uzávěru nehodlá, ale zvažuje žalovat obec. Pana Urbana prý dobře zná. Je o něm hezký článek v https://www.hypoindex.cz/clanky/daniel-rimal-investorum-garantuji-zhodnoceni-vlastnimi-penezi/. Najednou zjišťujete, že je tu spolupráce mezi panem Římale a panem Urbanem a obci se to nelíbí. Jenže rukojmí jsou obyčejné rodiny. Vznikla i nová firma, ve které je pan Urban společníkem Etapa IV Kolovraty s.r.o. Dvojdomy Kolovraty samozřejmě realizuje firma Green way development s.r.o. Takže jde o vodu nebo o dvojdomy?! Když nebudou dvojdomy, budou vyhotovené sítě a příjezdové cesty? Udělí nám obec výjímku i po platnosti uzávěry?
Co teď s pozemkem? Čekáme nyní 3. potomka, stále platíme za předělání projektu, celé kolečko podání stavebního povolení budeme opakovat minimálně jednou a tísníme se v 5 se psem na 48m2. Musíme prodloužit hypotéku na pražský byt. Pro odstoupení od smlouvy a náhradu škody je lhůta 3roky. My s manželem jsme dost výjimka, jelikož nám vznikly náklady, ale zatím ne tak vysoké. Narozdíl od sousedů jsme si nemuseli brát hyotéku na pozemek či na budoucí dům a nyní platit bance sankci, za nevyčerpání úvěru a splátky na kus orné půdy ve výši stavebního pozemku. Nemuseli jsme platit zástupce na úřadech. Veškeré žádosti ke stavebnímu povolení jsme si vyřídily samy. Nyní jsme ale v koncích a opravdu nevíme, jak situaci řešit. Tímto chci varovat všechny mladé naivní rodiny, zajeďte na obec osobně, ověřte si i na stavebním úřadě, zda nejsou známi nějaké překážky. Pozemky v této lokalitě byly ještě do 12/2019 inzerovány jako prodejné stavební parcely.

 • To jsou ***. ;( Mam vztek.
  Drzim vam moc pesti, at to pro vas dopadne co nejlepe.

 • Naše známá tam prodala pozemek ve 2018 se stavebním povolením. Jen si pamatuji, že říkala o nových pozemcích a bála se, že ten svůj neprodá. Každopádně tohle je mazec.

 • Celé jsem to přečetl, ale nejsem si úplně jisty. Tu částku 1,3 mio za pozemek už jste taky uhradili? Moc držím palce, ať to dobře dopadne. My takhle před 3 lety podepsali smlouvu s developerem, že nám postaví řadovku, už jsme počítali s termínem stěhování (byli jsme po prodeji bytu v nájmu), protože všechny předchozí projekty šly opravdu pošle plánu (sháněl jsem reference od předchozích kupujících), ale ten náš dodnes nestoji, protože se ozval původní prodávající pozemku, že mu developer dluží peníze a celou stavbu napadl a pozemky zablokoval. V té době to bylo zoufalství, úplně nás to srazilo, ale naštěstí nám zálohu vrátili a my nakonec našli mnohem lepší dům a bydleli ještě dřív než jsme čekali.

 • Sponzor fóra
 • Je to dlouhý čtení a bohužel se asi ještě dlouho budete handrkovat a tahat se všemi, aby se odblokovala situace a mohli jste získat stavební povolení.
  Možná vám může pomoci tohle https://forum.tzb-info.cz/140432-hydrant-pozarni-nadrz-v-rodinnem-dome

 • @kvetoslav123  moc děkuji za povzbuzení. Snad nám to dopadne taky dobře. Ano, jsme v tom celkem za 1,8mio.

 • @vladimirsvorba  Moc děkuji za pomoc. Teď se musíme jen modlit, aby nešel investor do Insolvence (už s tím má zkušenost) a čekat, jak vyřeší vodu obec a co nám poradí právník. No je jasné kam padne moje mateřská 🙂

 • Dobrý den, při čtení článku mi jde mráz po zádech...Proč? Jednak je mi Vás neskutečně líto a jednak i proto, že i my jsme byli krok od toho se dostat do stejné situace. V létě 2018 jsme narazili na sreality na stejný inzerát ohledně lokality Přišimasy Kbelka a zavolali panu Bayerovi - jeho jméno snad nikdy nezapomenu, tak arogantního a nepříjemného člověka jsem snad ještě nepotkala. Jeli jsme se na lokalitu podívat a od pana Bayera jsme obdrželi na mail jakýsi plánek volných pozemků (byly asi 4 ze všech), které nám vyznačil. Po dlouhém váhání jsme jeden vybrali. Realitní kancelář Century 21 jsem měla v povědomí jako seriózní, tudíž jsem neočekávala zádrhel. Nicméně i tak jsme měli spousty dotazů a před podpisem rezervační smlouvy jsme několikrát volali a vyptávali se. Pan Bayer byl při opakovaných voláních čím dál tím více nepříjemný, arogantní a dost naléhavý - nemám ráda metody, kdy na Vás někdo tlačí, tudíž to je mi bytostně nepříjemné a začínám couvat. I tak jsme si před podpisem dojeli na obecní úřad, kde nám paní zdělila, že společnost prodala pozemky lidem před tím, než vše měla dořešené, ale že teď podepsala paní starostka s investorem smlouvu a vše by mělo být ok. Volali jsme i na stavební úřad v Českém Brodě...Tam nám paní sdělila, ať dáme ruce pryč od tohoto projektu, že už to tam mají po několikáté a jsou tam pořád samé problémy. Naopak nám paní na stavebním úřadě doporučila pozemky v Doubravčicích, které jsou kousíček od Přišimas. I přes to jsme rezervační smlouvu podepsali, cena pozemků byla opravdu příznivá a Bayerovi uhradili cca 30 tis. Kč. Nicméně pak nás Bayer spojil s advokátem Chejnem a už na nás tlačili na podpis smlouvy. Následně jsme však zjistili, že investor koupil pozemky od obce tak, že si na ně vzal úvěr, což je dost složité pro vyřizování hypotéky na pozemek. O tomto se pan Bayer ani slovem nezmínil. A čím více dotazů jsme měli, tím více s námi pan Bayer jednal nevybíravě a naprosto neprofesionálně. Nějak nám to celé vrtalo hlavou a měli jsme čím dál větší podezření, že je tam někde pěkný podvod nebo problém. Požádala jsem tedy moji mamku a sestru, aby zavolaly panu Bayerovi a dělaly zájemkyně o pozemky. I jim pan Bayer poslal mapku pozemků s vyznačením volných, nicméně každá dostala mapu s úplně jinými volnými pozemky a samozřejmě zcela jiné, než jsme obdrželi my. Toto byla pro nás poslední kapka a pana Bayera jsem požádala vzhledem k jeho chování k navrácení zálohy, neuměla jsem si představit, že bych s tímto člověkem měla ještě jakkoliv jednat. Chování otřesné a evidentně lhal, až se mu od úst prášilo. Zálohu nám vrátil, i když byla nevratná, nicméně přisuzuji to tomu, že věděl, že pracuji v jedné státní kontrolní instituci a tak se nechtěl pouštět do nějakého sporu. Pak jsme nakonec dali na radu paní ze stavebního odboru v Českém Brodě a podívali se na pozemky v Doubravčicích a tam jsme vybrali nádherný pozemek 1100m2, zcela rovinný, obec udělala silnici, inženýrské sítě i přípojky vody a kanalizace a ještě by nám tam měli postavit chodník ze středu obce a autobusovou zastávku. Sice byl pozemek dražší, než Kbelka, ale to kvůli jeho velikosti, na m2 byl levnější (1850Kč), tudíž jsme měli opravdu štěstí. Nicméně před cca 2ma měsíci už také inzerovala obec, že jakékoliv další pozemky nebudou připojovat k vodě a těch obcí je hodně, je to vlastně celé podél potrubí vody směr Kolín. Budu Vám moc držet palce, tohle je fakt neštěstí, je to sebranka jeden vedle druhého...

 • @stanulinkaes  Dobrý den, byl jsem kolegou upozorněn na tento článek. Paní Huňová, myslím, že váš článek je smutně pravdivý. Jen bych si vyprosil, že bych s panem Římalem byl nějak "ve spojení" je to pro mě klient stejně jako vy, nic víc před tím než si ode mě objednal výstavbu sítí jsem ho nikdy neviděl. V Kolovratech se mnou také nic nestaví. Nevím kde jste takovéto informace sehnala, pokud se na to dokonce odvolává obec Přišimasy, tak to je fakt mimo. Je mi jasná vaše a nejen vaše situace a ať si myslíte cokoliv, z Přišimas utíkat nebudu a pokusím se to dotáhnout, i když jednoduché asi nebude.

 • Dobrý den,

  děkuji za váš článek, možná mi pomůže být více ostražitý. Aktuálně zjišťuji informace ke koupi pozemku ve Štíhlicích a situace je tam dost podobná, dobrá cena, nezasíťovaná orná půda, smlouva o dílo s firmou DINOCO (panem Urbanem) , inzerovány veškeré přípojky, přestože v obci doposud není kanalizace, dosti podezřelé vztahy mezi developerem, majitelem pozemku a samozřejmě zastupujícím právníkem.
  Rozhodně se nechci nechat napálit.

 • Zajímala by mě jedna věc. O tom, jaké nemovitosti lze na pozemku postavit, přece rozhoduje obec. Pokud obec nechtěla dvojdomy, proč to neudělala normální regulací, před prodejem pozemků ? Strašně Vás lituju a přeju hodně sil.

 • @dagmar_hafova  Ano, obec maximálně situaci podcenila a snaží se za chodu zachránit co se dá,naúkor nás.Od ledna 2020 slibuje smlouvu s vodní clonou,dle slov starostky: pustíme jim tam minimum,abychom předešli žalobě.
  žaloby jsou na ni podané snad už 3.V září podáváme trestní oznámení.Není jak jinak se efektivně bránit.

 • obecně je jenom problém v brzké zamilovanosti ať už do budoucnosti, nebo do vize, která může být. Za další je obrovský problém v neřešení věcí přímo s majiteli, ale jakýmisi pochybnými zprostředkovateli.
  Ať už se komukoliv cokoliv líbí, je potřeba následné věci řešit s klidnou hlavou a rozvahou. Dopátrat se majitelů, a vše si k tomu zjistit. Ted uz jenom drzim palce, at vse vyřešíte a nemáte z toho noční můry ještě 5let. A tak nějak tajně doufám, že se z toho alespon nekdo poučí.

 • @stanulinkaes  jste skvělí, že hájíte svá práva. To od té obce je nehoráznost, ale snad jim to v soudním řízení nemůže projít. Držím Vám palce.

 • @ozzy77  moc Váš komentář nechápu.Místo si vybíráte podle srdce a rozumu-nová zástavba,nedaleko Prahy, příjemná příroda.Nevidím problém.
  Před koupí kontaktujete obec s dotazem na který neodpoví ani nezvedne telefon,na stránkách nemá viditelně zveřejněný nedostatek vody. věříte developerovi.Ten posílá problém o kterém ví dál.Byl by přeci ve ztrátě.
  Nyní už je zřejmé,ze obec dlouhodobě trpí nedostatkem vody cca 5 let-dle sdělení místních.Měla raději pole prodat zemědělci a ne developerovi a on si měl ověřit před koupí dostatek vody,to jsou ale další náklady, že?!
  Povedlo se mi na to upozornit.Obec je jediná,kdo to může napravit.https://www.televizeseznam.cz/video/zahady/zahady-josefa-klimy-prodali-auto-penize-nedostali-a-pripad-obecni-zvule-64087467
  Poslední díl je o Přišimasech.

 • @stanulinkaes
  ANO podle rozumu, já si prošel taky krkolomným výberem pozemku ktery trval cca 8-10 let cca.
  Pises rozumu a obec má dlouhodobý problem s vodou - opet zdvizeny prst a jít radeji jinam. Lepsi to s vodou totiz nebude.
  Taky jsem mel nekolik podminek pro stavbu domu, ktere mi nevyhovovali tak jsme sli jinam.
  To je celé. A bohužel je lepší nevěřit ničemu a nikomu- pouze vlastním informacím, jde preci jenom o to, že developera po prodeji uz nikdy neuvidis ale na tom miste budes zit porad.

 • Sponzor fóra
 • @huriii  Dobrý den, četla jsem Váš komentář ohledně pozemku ve Štíhlicích. Také řešíme s realitní kanceláří, že bychom jeden z pozemků koupili. Ale nejsme si jisti, zda je vše ok. Máte nějaké nové informace? Jako největší problém vidíme zasìťování. Obec s tím údajně souhlasí, ale máme obavy, co developer...Děkuji za Vaši jakoukoli odpověď. Eva T.

 • @evatpn  doporučuji se obrátit na stavební úřad,zda je vše v pořádku v této lokalitě a určitě na starostu obce.Informace o Štíhlicích sháněl pán výše v komentáři huriii,zeptejte se jeho,zda nějaké sehnal.Vím jen, že pozemky jsou prodávány dost dlouho.

 • @evatpn  dobrý den, napište mi prosím na whatsapp nebo SMS 734761258. Rád se podělím o informace 😉. Děkuji Hron

 • Dobrý den, dlouhé psaní a u nás skoro stejná hrozná zkušenost. Jen tentokrát v Horoušánkách. Naštěstí my to již máme za sebou (bydlíme tedy jinde..), ale celá ta anabáze nás stála nemalé finanční prostředky a spoustu času. Přes rok. Nakonec jsme se bydlení nedočkali. Skupina okolo pana Urbana, Bayera, Plavce nám vypověděla smlouvu bez udání důvodů cca po roce, co měli naše peníze a vesele z nich baráky stavěly a následně je prodávají dráž. My jsme to nakonec dotáhli až k soudu, ale ten bohužel nenašel mezeru v jejich smlouvách... Jsou to prostě svině a doufám, že na každou svini se někde vaří voda... (kontakt případně moravec@drualas.cz)

 • Vlákno mě zaujalo, protože nebydlíme zas až tak daleko. Už je pozdě cokoliv radit, ale přidám naší zkušenost... Nikdy nekupovat pozemek, aniž byste se spojili s obcí a stavebním úřadem. Chtěli jsme koupit pozemek v Poříčanech od soukromé osoby. První moje cesta byla na stavební úřad v Českém Brodě. A tam jsem se dozvěděla, že se plánuje změna územního plánu, která značně omezí stavby právě v Poříčanech (záplavová zóna). A rovnou doporučili, co kdy a jak bych musela udělat. Takže jsme z nákupu pozemku vycouvali. Pak jsme objevili pozemek o pár km dál. První moje cesta byla opět na stavební úřad a na obec. Pokud by obec nespolupracovala, do nákupu bych nešla. Přece jen tam budete žít, tak je dobré zjistit, jak se obec chová. Obec byla skvělá, o to horší byl stavební úřad (který nekomunikoval vůbec, zřizovala jsem si kvůli nim datovou schránku). Celou dobu jsme doufali, že se "nakonec" nějak domluvíme, velké plus bylo, že nám právě pomáhala i obec.
  Nikdy nekupujte nemovitosti od nějakých prostředníků, aniž byste si zjistili informace od přímých majitelů a přímo z místa..

 • Taky jsme se napálili - příjezdová cesta, se kterou všichni souhlasí a za půl roku se bude stavět - to byl rok 2016. Stalo to: 900 pozemek, 100 pokuta za nečerpání hypotéky, 70 pravnik, projekt cesty, 300 inflace a související vyšší ceny materiálu a práce.
  Nakonec jsme koupili další pozemek, kde budeme příští rok už stavět. Připravujeme se na žalobu a doufáme, že vyhrajeme, prodáme původní pozemek a z prodeje vrátíme dluh rodině, která nas podpořila a snížíme vysokou hypotéku.
  Ve zkratce, lidi jsou svině.

 • @jose10r  To bylo také přes Impresu a Dinoco?My totiž doufáme v to samé..

 • @stanulinkaes  ne, jiné místo, jiní lidé, jen sdílím podobný zážitek.

Přidej příspěvek

  Nenašli jste co jste hledali?

  Hledat pouze v názvech témat