Naša predstava o vlastnom domčeku sa postupne zhmotňuje....