Waldorfská škola v Pardubicích si k 30letému výročí nadělila novou střechu

  • 10.05.2024

V letošním roce vyvrcholily oslavy 30letého výročí od založení Waldorfské školy v Pardubicích. Ta patří k nejstarším svého druhu v České republice. Do nové dekády vstupuje škola s opravenou střechou s betonovými taškami Bramac MAX, které ji vtiskly reprezentativní ráz.

Waldorfská škola v Pardubicích si k 30letému výročí nadělila novou střechu
Zdroj: Bramac

Historickou budovu školy navrhl před 1. svě­tovou válkou architekt Brouma ve stylu ra­kouského civilismu. Ve své době šlo o velko­lepou vzdělávací instituci. V prvním školním roce 1911/1912 ji navštěvovalo více než dvě stě žáků v 8 třídách.

Waldorfská pedagogika zapustila kořeny na půdě školy v roce 1993. Krátce po revoluci se u nás začaly prosazovat první alternativní modely vzdělávání. Pedagogové školy se snaží u žáků integrovaně rozvíjet jak intelektu­ální schopnosti, tak jejich praktic­ké dovednosti nebo umělecké vlo­hy. Žáci při výuce zapojují všechny smysly, vypráví příběhy, tvoří, hrají divadlo, včelaří nebo například po­řádají farmářské trhy. Školních akti­vit se v mnohem větší míře účastní i rodiče, kteří tak získávají důležitou zpětnou vazbu od učitelů.

historická budova školy na Skřivánku v Pardubicích
Zdroj: BRAMAC

Střecha byla dlouhodobě v nevyhovujícím stavu

Naprostá většina českých waldorfských škol je státních, výjimkou není ani pardubic­ká. Zřizovatelem školy je Statutární město Pardubice, pro které je vzdělání jedou z klí­čových priorit. Učitelům a žákům se snaží vytvářet kvalitní a moderní zázemí pro vý­uku, a proto ročně investuje desítky miliónů do modernizace vzdělávacích institucí. Po­stupnou rekonstrukcí prochází i škola v ulici Gorkého. V loňském roce se podařilo opravit střechu, která byla dlouhodobě v nevyho­vujícím stavu: „Původní tašky se při demontáži takřka rozpadaly v rukách, lokálně byly růz­ně povyjeté, a tak pod střechu zatékalo. To se samozřejmě podepsalo i na stavu krovu, který bylo nutné lokálně vyspravit a nahradit vyhnilé části,“ říká stav­byvedoucí Ing. Martin Fidler, pro kte­rého byla oprava střechy o celkové výměře 2250 m2 výzvou.

Budova dosahovala výšky 26 m po hřeben, ale já jako milovník výšek jsem si to ná­ramně užíval. Před vámi se otevírá krajina a zároveň se naskytl nádherný výhled na velkou část Pardubic,“ pokračuje Martin Fidler. Pálené tašky se na stře­chu školy už nevrátily, projektanti ve spolupráci s investorem navrh­li odolné betonové tašky Bramac MAX, které díky cihlově červenému odstínu a zvlněnému profilu zapadaly do okol­ní zástavby. „Tento model z nabídky značky BRAMAC patří k velkoformátovým betono­vým taškám. Na metr čtvereční je potřeba pouze 7,5 kusů, a proto představuje hospo­dárné řešení pro šikmé střechy většího roz­sahu. Rychlá a menší spotřeba tašek snižuje náklady na pokládku střešní krytiny,“ vysvět­luje stavbyvedoucí.

Zdroj: BRAMAC

Významnou předností je kromě ceny i snížení hmotnosti celé střeš­ní krytiny o 15 %, bez jakéhokoliv omezení ostatních vlastností. Stejně jako všechny modely tašek z nabídky značky BRAMAC disponuje MAX komplexním a propracova­ným systémem originálních střešních do­plňků a příslušenství, které pokrývači s ob­libou využívají: „Při samotných realizacích se obecně snažíme využívat co nejvíce systémových doplňků, protože jsou vyvinuty přímo pro danou krytinu. Tím se mimo jiné minimalizuje riziko zatečení vody do střechy např. skrz prostupy. Střešní příslušenství je tvarově, barevně a  funkčně sladěné s  taškami, tak dotvářejí harmonický vzhled střechy,“ dodává na závěr Martin Fidler.

Zdroj: BRAMAC

Rekonstrukce střechy probíhala za provo­zu a nesla s sebou jistá menší omezení pro zaměstnance i žáky školy ve formě různých záborů a opatření pro osoby pohybující se ve venkovních částech areálu školy z důvodu jejich bezpečnosti. Možná i toto nahlédnutí pod ruce řemeslníků patří k duchu waldorf­ské pedagogiky. Betonové krytiny jsou po­věstné dlouhou životnostní a trvanlivostí. Waldorfské škole tak přejeme, aby pod stej­nou střechou mohla za dalších třicet let slavit další významné jubileum.

PR článok + Foto: BRAMAC

Diskuse na téma článku