Kategórie

Elektroinstalace

ELEKTRICKÉ INSTALACE

V současnosti je úplnou samozřejmostí v každém obytném prostoru, že můžeme rozsvítit světlo, zapnout televizi a jinak využívat elektrickou energii. Provoz elektrických spotřebičů zajišťují elektrické instalace. Bezpečná elektroinstalace je součástí každé stavby. Po předložení stavebního projektu vypracuje příslušný projektant po konzultaci s investorem návrh elektrické instalace. Pokud dojde k nějakým změnám, projektant se o nich musí dozvědět a musí je zakreslit do daného projektu.

Elektrické instalace jsou soustavy elektrotechnických navzájem spolupracujících zařízení k vedení a ovládání elektrického proudu nebo elektrických signálů. Jedná se tedy o sestavy ovládacích prvků (spínače, relé), vodičů a jistících prvků (pojistky, jističe, přepěťové ochrany). Elektrické zařízení je jakékoli zařízení, které se používá na výrobu, přenos, distribuci, přeměnu nebo využití elektrické energie, jako jsou transformátory, stroje, přístroje, měřicí přístroje, ochranné přístroje, různé spotřebiče a zařízení.

Elektrické instalace musí být realizovány a elektrické spotřebiče vyrobeny tak, aby je mohli bezpečně používat i laici, aniž by byli vystaveni riziku úrazu elektrickým proudem nebo jiných škod na zdraví či majetku. Opravovat, upravovat nebo rekonstruovat elektrické instalace mohou pouze osoby odborně způsobilé, s potřebnou kvalifikací.

Hlavní domovní vedení

Hlavní domovní vedení (HDV) je vedení od přípojkové skříně, končí u odbočky k poslednímu elektroměru v nejvyšším patře. Zřizuje se proto, aby na něj mohla být napojena všechna odběrná místa v budově. Hlavní domovní vedení se obyčejně jistí přípojkami v přípojkové skříni. Jeho svislá část, která prochází jednotlivými patry, se jmenuje hlavní stoupací vedení. Pokud se HDV rozvětvuje, realizují se odbočky v odbočovacích rozvodnách.

Odbočka k elektroměru (přívod) je vedení, které odbočuje z hlavního domovního vedení (HDV) a připojuje elektroměr nebo elektroměrovou rozvodnici.

Hlavní domovní vedení by mělo být umístěno a provedeno tak, aby co nejvíce znemožňovalo nedovolený odběr a aby byla příp. jeho výměna možná bez stavebních zásahů.

Elektroměr

Elektroměr (označovaný jako „hodiny“) je elektronický přístroj, který měří množství odebrané elektrické energie. Dle naměřených hodnot pak probíhá vyúčtování elektrické energie od dodavatele.
Elektroměr se umisťuje na místě přístupném, aby bylo možné získat odečet i v době nepřítomnosti majitele nemovitosti.

Rozvody elektrické instalace

V rámci budov je elektroinstalace uložena ve stěnách – v elektroinstalačních trubkách či omítce, příp. na povrchu stěn v elektroinstalačních lištách (např. starší panelákové byty).

Kabely, vodiče a jejich barevné značení

Kabel je soustava vodičů spojených pláštěm. Základním materiálem pro jádro elektrických kabelů jsou měď a hliník. Hliník je z dnešního pohledu materiálem nedostatečným, neboť neodolá velkému zatížení elektrickým proudem, což může vést až k přerušení spojů v důsledku zkřehnutí hliníkového vodiče. Pláště kabelů jsou vyrobeny z PVC.

V Evropě (i České republice) se používá barevné značení kabelů následující:
- nulový vodič (střední) – modrá barva
- fázový vodič (krajní) – černá, hnědá, šedá
- ochranný vodič (zemnicí) – pruhy zelené a žluté

Ovládací a jisticí prvky elektrické instalace

K ovládání elektrické instalace se užívají spínače, vypínače (jednopólové nebo dvoupólové) a přepínače, které mohou být dvoupolohové nebo vícepolohové. K automatizovanému spínání slouží relé nebo stykače.
Přepěťová ochrana je zajištěna zkratovací diodou nebo zkratovacím rezistorem. Jištění proti nadproudu a zkratu zajišťují pojistky a jističe.
Pojistky jsou nejstarším systémem ochrany spotřebičů a zařízení připojených k elektrickému obvodu. Vyrábí se v různých konstrukčních variacích.

Stupně elektrifikace

Pro návrh rozvodu elektřiny v obytném objektu je důležité zařadit místo podle stupně elektrifikace.

Rozlišujeme tři stupně:

Stupeň A – je potřeba pro vybavení bytu běžnými elektrickými spotřebiči, jako jsou např. automatické pračky, sušičky, myčky na nádobí, vařiče či bojlery do 2 kW.

Stupeň B – obsluhuje také byt, který je vybaven elektrickými spotřebiči, jako v případě elektrifikace stupně A. Počítá se však také s elektrickou troubou, kde můžeme vařit i péct.

Stupeň C – v bytě se nachází stejné vybavení jako u stupňů A a B, ale byt se navíc vytápí pomocí elektřiny.

Rozvody elektrické instalace

Rozvody elektroinstalací se dělí na:
 slaboproudý - je určen pro televize, počítače, telefony (pevná linka), domácí dorozumívací zařízení, zabezpečovací systémy, měření, regulaci atd.
 silnoproudý - světelný, zásuvkový a motorický rozvod
 bleskosvod

Elektrorevize

Revize elektrických instalací je kompletní prohlídka, měření a kontrola veškerých elektrických zařízení ve vztahu k bezpečnosti. Požadavky pro provádění revize stanovují normy. Ty určují, která zařízení nutnosti revize podléhají a v jakých časových intervalech probíhají (tzv. revizní lhůty).

Při každé revizi vydá revizní technik revizní zprávu. To je důležitý doklad, který potvrzuje, že elektrické obvody a zařízení jsou bezpečné a spolehlivé. Revizní zpráva může obsahovat také zjištěné výtky a závady, které je nutno odstranit dle doporučení technika.

Revizní zprávu je nutné doložit ke kolaudaci stavby a je vyžadována také při vzniku pojistné události v souvislosti s elektroinstalacemi.

Inteligentní elektrické instalace

Aby se Váš dům proměnil v „inteligentní“, musí mezi sebou spolupracovat a rozumět si všechny technologie. Dům pak pracuje i v případě, že jeho majitel není zrovna doma. Ovládat Vaše obydlí pak umožňuje např. i aplikace v chytrém telefonu ať jste kdekoliv. Můžete ovládat venkovní žaluzie, světla, vytápění, elektrické zásuvky. Moderní technologie dokáží velice zjednodušit běžný život a ušetřit spoustu času.

Stavební Wiki je Vaše encyklopedie. Je tvořena Vašimi vědomostmi a zkušenostmi s cílem pomoci jiným. Chybí Ti něco k tomuto tématu? Neváhej a napiš nám. Uveřejněné informace nenahrazují návštěvu zkušeného odborníka (architekta, statika a pod.)